Опис проєкту
Діалог, переговори, дебати
зміст посібника
Як навчати проводити діалог, переговори та дебати навчальний посібник для педагогів
на сайт НУШ

Ефективні запитання

Когнітивні процеси нижчого рівня Когнітивні процеси вищого рівня
Запам’ято-
вування 
Розуміння Застосу-
вання
Аналіз Синтез Творен-
ня
Хто були основні…? Як ти поясниш свою відповідь…? Який підхід ти застосуєш…? Як ти проана-
лізуєш…?
Які переваги
й недоліки у…?
Як ти
створиш …?
Хто був…? Як ти класифі-
куватимеш …?

Як це стосується

…?

Які фактори ти дослідиш? Як ти
оціниш/виміряєш
вплив …?
Як ти
адаптуєш/
зміниш/
моди-
фікуєш …?
Що таке…? Як ти проде-
монструєш …?
Як це спів-
відноситься
з тим, що ти вже
знаєш …?
Як ти катего-
ризуєш …?
У чому, на твою
думку, цінність …?
Які ідеї ти
можеш вико-
ристати, щоб …?
Коли було …? Як ти можеш проілюстру-
ватии що … означає?
Як ти
проведеш експе-
римент, щоб …?
Чи ти можеш розрізнити …? Які аргументи
у тебе є для обґрун-
тування …?
Скільки способів досягти…?
 Де розта-
шоване …?
Як ти порівняєш і протис-
тавиш …?
Як можна розширити цю ідею? Якого висновку ти доходиш? Як ти оціниш…? Яку інфор-
мацію ти
можеш
скомпо-
нувати з …?
Як відбулося…? Що сталося б, якби …? Що ти визначиш як основне…? Які докази у тебе є щодо…? Що допоможе тобі перевірити свою відповідь? Ти можеш
розробити/ спроєк-
тувати …?
Чому…? Ти можеш виокремити основні ідеї…? Які питання ти поставиш у своєму інтерв’ю? Яким був мотив
у  …?
Якого висновку ти
дійшов/дійшла?
Що б ти міг/могла
винайти для…?
Як можна описати…? Що означає…? Як можна перевірити…? Чому, на твою думку, сталося…? Чи було твоє
тлума-
чення слушним?
Уяви, що ти ….
Що б ти зробив/зробила?
Який саме…? Як можна перефор-
мулювати значення…?
Чи розглядалася можливість…? Які ідеї обґрун-
товуються…?
Як можна
довести/ спрос-
тувати…?
Що можна зробити,
аби покращити …?
Ти можеш пригадати…? Як можна підсумувати основні ідеї? Яке твоє припу-
щення?
Як пов’язані
… і …?
Що ти порекомен-
дуєш?
Які альтерна-
тиви запро-
понуєш?
ЗМІСТ
Розроблено в межах проєкту Британської Ради «Школа як осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді» за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.